Sprovođenje

GFA Konsultantska grupa GmbH

GFA Konsultantska grupa GmbH implementira ovaj projekat EU za Energetsko označavanje i eko dizajn proizvoda kao vodeći partner u konzorcijumu sa navedenim kompanijama: Ecos, Exergia, SGS i GFA SEE.

ECOS


Exergia


GFA SEE


SGS


Konsultanti

Bernard Gindroz

Vođa tima proјekta i ključni ekspert 1 u oblasti tehničkih standarda, energetskog označavanja i ocene usaglašenosti

Mirko Đapić

Ključni ekspert 2 u oblasti ocene usaglašenosti

Necmettin Tokur

Ključni ekspert 3 u oblasti tržišnog nadzora (inspekciјe)

Tanja Puača

Rukovodilac kancelarije projekta i eksterna komunikacija