Kako kupci mogu biti sigurni da je kućni aparat ono što proizvođač tvrdi da jeste?

13. April 2022.

Adekvatan izbor i korišćenje kućnih aparata tokom njegovog životnog veka može građanima doneti ličnu korist, kao i korist za porodicu i širu zajednicu koja se ogleda u uštedama na računima za struju, vodu i gas, dužem trajanju uređaja i smanjenjem štetnog uticaja na životnu sredinu. A kako potrošači mogu biti sigurni da je proizvod zaista ono što proizvođač tvrdi da jeste?

„Na tržištu postoje svakakvi proizvodi. I dobri i loši, i kvalitetni i nekvalitetni. Na državi je da utvrdi da li su proizvodi bezbedni ili ne, da li imaju odgovarajuće energetske i druge karakteristike - to je zadatak tržišne inspekcije. Tržišna inspekcija može da zahteva od proizvođača da dokaže usaglašenost sa zahtevima bezbednosti, energetske efikasnosti, ili nekog drugog svojstva koje je zakonom propisano, i ako ovaj to ne može, proizvod će se povući sa tržišta, a proizvođač će snositi zakonske “, objašnajava Dragoslav Đorović, direktor EU za energetsko označavanje i eko-dizajn proizvoda” je laboratorijama za ispitivanje proizvoda povezanih sa energijom, a u skladu sa novim propisima o energetskom označavanju i eko-dizajnu, pružio stručnu podršku. Laboratoriji "Kvalitet a.d.“, iz Niša, za ispitivanje kućnih rerni, kotlova, bojlera i grejača prostora na čvrsta goriva, i frižidera; zatim Institutu "Mihajlo Pupin”, Beograd, za ispitivanje gasnih bojlera i/ili grejača vode; laboratoriji "IEG-Industrija električnih grejača", Leštane, za ispitivanje bojlera (grejača vode) i kućnih rerni; "Idvorski laboratorijama", Beograd, za ispitivanje televizora i monitora, kao i laboratoriji "AN LAB", Beograd, za proveru svetiljki. Ispitivanja su realizovana krajem marta i u prvoj polovini aprila 2022. godine.

“Unapređenje laboratorijskih kapaciteta u Srbiji za merenje energetske efikasnosti proizvoda je važno jer će te laboratorije raditi za proizvođače, ali i za tržišnu inspekciju. Tržišna inspekcija uzorkuje proizvod koji je npr. klase „B“ i pošalje taj proizvod u laboratoriju, laboratorija izmeri karakteristike i vidi da li je stvarno proizvod klase „B“ ili druga klasa. Osnovni zadatak laboratorije je da provere da li su podaci koji se nalaze na oznaci tačni, i tako nas uvere u njegov kvalitet.“ navodi dr Mirko Đapić, ekspert projekta „EU za energetsko označavanje i eko-dizajn proizvoda iz Beograda su završile akreditaciju ispitivanja energetske efikasnosti televizora, monitora i uređaja u skladu sa važećim proposima, i biće prva laboratorija u Srbiji sa sertifikatom o akreditaciji za ovakva ispitivanja.

Sve ostale laboratorije su uz podrku projekta unapredile svoje laboratorijske kapacitete do nivoa koji je potreban za akreditaciju prema zahtevima standarda ISO/IEC 17025:2017, što se očekuje u narednom periodu.

One će, zajedno sa drugim nadležnim organima, svojim radom doprineti da kupci kućnih aparta u Srbiji budu zaštićeni na tržištu i sigurni u označenu energetsku efikasnost kućnih aparata.