Memorandum o saradnji potpisan sa pet tela za ocenjivanje usaglašenosti

5. Oktobar 2020.

Pet tela za ocenjivanje usaglašenosti (TOU) uređaja u domaćinstvu koji troše energiju potpisalo je memorandum o saradnji sa projektom Evropske unije „EU za označavanje energetske efikasnosti i eko-dizajn proizvoda“, čime su formalno postali njegovi učesnici.

Ova tela bi u narednom periodu trebalo da dobiju podršku stranih i domaćih eksperata u skladu sa njihovim pojedinačnim potrebama kako bi se osposobile, a potom i akreditovale, za proveru usaglašenosti karakteristika proizvoda s važećim propisima Evropske unije u oblastima energetskog označavanja i eko-dizajna.

Kako bi se napravio što bolјi izbor učesnika u projektu, prethodno je analizirana celokupna oblast usluga ocenjivanja usaglašenosti energetskih proizvoda u domaćinstvima u Srbiji, regionu i državama Evropske unije. Nakon toga, potencijalni ucesnici pozvani su da se prijave i učestvuju u projektu, u skladu s definisanim kriterijumima (koji se odnose na njihovo poznavanje i prethodno iskustvo u ispitivanju proizvoda, tehničku osposoblјenost, zrelost menadžment sistema za kvalitet), kao i njihovim planovima za akreditovanje.

TOU koja će učestvovati u projektu su: 

  • "Kvalitet a.d.“, Niš, za proveru cirkulacionih pumpi, rashladnih uređaja, televizora, grejača prostora, bojlera, rerni, kotlova na čvrsta goriva i sijalica; 
  • Institut "Mihajlo Pupin" - Centar za gasnu tehniku, Beograd, za proveru grejača prostora;
  • "IEG Industrija električnih grejača", Leštane, za proveru grejača prostora, bojlera i rerni;
  • "Idvorski laboratorije", Beograd, za proveru televizora;
  • "AN LAB", Beograd, za proveru sijalica. 

Posle unapređenja laboratorijskih kapaciteta, ova tela će, u saradnji sa tržišnom inspekcijom, ispitati karatkeristike odabranih proizvoda i njihovu uskađenost s propisima.

Svakoj državi treba TOU koje će moći da proveri energetsko označavanje proizvoda, kako njihovi građani kao potrošači ne bi bili obmanuti od strane proizvođača. a bi domaći proizvođači bili u mogućnosti da svoje proizvode plasiraju na evropsko tržište, potrebno je da ih ispitaju, kako bi mogli da zadovlјe sve potrebne kriterijume koji uklјučuju i stavlјanje energetske oznake za klasu proizvoda”, rekao je Vladimir Vukašinović, generalni direktor "Kvaliteta a.d." iz Niša.

Srbija trenutno primenjuje ukupno 10 propisa EU o energetskom označavanju za određene kategorije proizvoda, a u procesu je usvajanja zakonodavstva EU o eko-dizajnu.

Projekat „EU za označavanje energetske efikasnosti i eko-dizajn proizvoda“ nastoji da domaćim proizvođačima olakša pristup akreditovanim laboratorijskim uslugama ocenjivanja usaglašenosti.