Obuka za predstavnike tela za ocenjivanje usaglašenosti

8. Maj 2021.

Tokom aprila i maja 2020. godine u okviru projekta Evropske unije „EU za označavanje energetske efikasnosti i eko-dizajn proizvoda“ održana je jednodnevna obuka za više od trideset predstavnika tela za ocenjivanje usaglašenosti (TOU).

Ovom prilikom, učesnicima su predstavlјeni strateški energetski i klimatski cilјevi Evropske unije i važeći zakoni EU u ovim oblastima koji bi, između ostalog, do 2030. godine trebalo da dovedu do 32.5% uštede energije od povećanja energetske efikasnosti u odnosu na njenu potrošnju 1990. godine.

Posebna pažnja bila je posvećena Uredbi o energetskom označavanju (2017/1369) i Direktivi o eko-dizajnu (2009/125/ES), koje komplementarno regulišu oblast energetske efikasnosti proizvoda na tržištu. Direktiva o eko-dizajnu sprečava da se na tržištu pojave proizvodi koji nisu energetski efikasni, dok Uredba o energetskom označavanju obavezuje proizvođače da na proizvode postave oznake za energetsku efikasnost. Na taj način, kupci su informisani o performansama uređaja i mogu da prilikom kupovine izaberu onaj koji je energetski efikasan. Navedeni propisi u domaćoj regulativi se usklađuju sa onom u EU regulativom i planira se njihovo postepeno usvajanje.

Pre plasiranja proizvoda na tržište, proizvođači su dužni da provere da li proizvodi ispunjavaju propisane tehničke zahteve, što mogu učiniti samostalno, ako za to imaju kapaciteta, ili kod TOU. Nakon toga, usaglašen proizvod dobija prepoznatlјivu oznaku. Proveru usaglašenosti TOU rade i za proizvode koji su već u prodaji, a na zahtev tržišne inspekcije.

Kako nijedno domaće TOU nije akreditovano za provere prema navedenim propisima, projekat „EU za označavanje energetske efikasnosti i eko-dizajn proizvoda“ obukama i individualizovanom tehničkom podrškom nastoji da unapredi njihove kapacitete i pripremi ih za akreditaciju po odgovarajućim standardima.

„Ocenjivanje usaglašenosti je tržišna kategorija. Stoga, za učešće u projektu su se prijavila tela koja se bave ispitivanjem proizvoda koji se prave u Srbiji, kao što su kotlovi na čvrsta goriva, frižideri, sijalice i drugi“, rekao je dr Mirko Đapić, klјučni ekspert projekta.

Na ovoj obuci tela za ocenjivanje usaglašenosti su detalјnije upoznata sa aktivnostima na projektu i narednim koracima.

Na ovaj način, projekat „EU za označavanje energetske efikasnosti i eko-dizajn proizvoda“ će doprineti bolјem kvalitetu proizvoda u Srbiji, olakšati plasiranje domaćih proizvoda na tržište EU, ali i povolјno uticati na zaštitu životne sredine.