Usavršavanje tržišne inspekcije za rad u skladu sa novim propisima

19. Mart 2021.

Petodnevna obuka o upravlјanju tržišnim nadzorom namenjena predstavnicima Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije radi upoznavanja s tehnikama praćenja, verifikacije i kontrole tržišta, kao i primerima dobre prakse iz Evropske unije (EU) u oblastima označavanja energetske efikasnosti proizvoda i eko-dizajna održana je onlajn od 15. do 19. marta 2021.

Ova obuka jedna je od aktivnosti projekta Evropske unije „EU za označavanje energetske efikasnosti i eko-dizajn proizvoda“ kojima se nastoje osnažiti kapaciteti tržišne inspekcije Srbije za tržišni nadzor u skladu sa novim propisima.

Na obuci je bilo reči o označavanju energetske efikasnosti na proizvodima i eko-dizajnu i pratećim propisima, ulozi tržišne inspekcije i koordinaciji sa drugim učesnicima u sistemu, kao i najdelotvornijim pristupima nadzora tržišta, iz strateškog i praktičnog ugla.

Na osnovu prethodne analize kapaciteta inspekcije i stanja na tržištu proizvoda energetskih potrošača u domaćinstvu mapirane su potrebe inspekcije za stručnom podrškom, napravlјen je plan usavršavanja i razvijeni materijali za njegovu realizaciju.Prema rečima Gorana Aksentijevića, šefa Odseka za kontrolu usaglašenosti i bezbednosti proizvoda Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije, potrebno je uskladiti pojedine segmente tržišnog nadzora sa onim u EU. Aksentijević je dodao: „Osim stalnih aktivnosti na planu osnaživanja kadrovskih kapaciteta tržišne inspekcije, neophodno je i osvežavanje kadra, pri čemu bi prioritet za angažovanje novog kadra bilo obrazovanje u oblasti tehničkih nauka. Ukazujem na neophodnost uklјučivanja tela za ocenjivanje usaglašenosti u cilјu provere tačnosti informacija na proizvodima, za šta je neophodno predvideti sredstva u budžetu u svrhu uzorkovanja, ispitivanja i sačinjavanja izveštaja“.

Projekat EU „Označavanje energetske efikasnosti i eko-dizajn proizvoda“ doprinosi osposoblјavanju tržišne inspekcije za kontrolu primene propisa o energetskom označavanju i eko-dizajnu, bolјem kvalitetu usluga tela za ocenjivanje usaglašenosti i podržavanju domaćih proizvođača za proizvodnju uređaja koji su usklađeni sa domaćim i evropskim propisima.