Javni poziv telima za ocenjivanje usaglašenosti (TOU) za učešće u projektu EU za energetsko označavanje i eko dizajn proizvoda

31. Januar 2020.

U okviru projekta EU za energetsko označavanje i eko dizajn proizvoda – Projekat “Uspostavljanje i jačanje kapaciteta tela za ocenjivanje usaglašenosti proizvoda sa direktivom o energetskom označavanju proizvoda i ekodizajn direktivom” zajedno sa Ministarstvom rudarstva i energetike Republike Srbije objavljuje Javni poziv telima za ocenjivanje usaglašenosti (TOU) za učešće u realizaciji projekta.

1. Svrha poziva

Svrha Javnog poziva je da se uputi poziv svim TOU sa teritorije Republike Srbije koje smatraju da ispunjavaju kriterijume (navedene u daljem tekstu) za učešće u realizaciji projekta. Nakon okončanja procesa odabira između prijavljenih kandidata, projekat će sa izabranim telima zaključiti sporazume na osnovu kojih će ona biti obučena za primenu Ekodizajn direktive i Direktive o energetskom označavanju proizvoda i dobiti tehničku pomoć za uspostavljanje laboratorijskih kapaciteta od strane međunarodnih i domaćih eksperata. Pored toga, TOU koja zadovolje sve kriterijume i budu izabrana biće uključena u fazu ispitivanja odabranih kategorija proizvoda, u svrhe tržišnog nadzora.

2. Koja tela za ocenjivanje usaglašenosti se mogu prijaviti?

Sva TOU koja su registrovana kod Agencije za privredni registar kao privredni subjekti ili su deo nekog (većeg) registrovanog privrednog subjekta koji trenutno obavljaju poslove ocenjivanja usaglašenosti tehničkih proizvoda u Republici Srbiji, a čiji rad trenutno nije privremeno obustavljen niti su nesolventna ili u bankrotstvu, što je bliže definisano u tački 2.3.3. "Kriterijumi za isključenje" koje je utvrdio DEVCO PRAG za finansijske i ugovorne postupke (Verzija 2016.0 – 15. januar 2016.) koji se odnose na ispunjavanje kriterijuma za izbor.(link DEVCO PRAG:

3. Kriterijumi za izbor tela za ocenjivanje usaglašenosti

Kriterijumi za izbor TOU (laboratorija) za obavljanje verifikacionih ispitivanja odabranih kategorija proizvoda zasnivaće se na sledećim parametrima:

a) Poznavanje i iskustvo u ispitivanju proizvoda koji utiču na potrošnju energije:

Broj kategorija proizvoda koji utiču na potrošnju energije koje TOU poznaje i ima iskustvo u ispitivanju, kontrolisanju i sertifikaciji njihovih komponenti

b) Tehničke sposobnosti:

Status akreditacije ispitivanja proizvoda

Broj zaposlenih koji su osposobljeni za ispitivanje proizvoda

Oprema za ispitivanje proizvoda koji utiču na potrošnju energije (u vlastitom posedu ili potrebna za ispitivanje – mogućnost zakupa opreme ili poseda opreme bez vlasništva)

c) Zrelost sistema za upravljanje kvalitetom:

Definisana organizaciona šema sa ovlašćenjima i odgovornostima

Definisan proces ispitivanja proizvoda

Formalno uspostavljen i dokumentovan Sistem upravljanja kvalitetom (Poslovnik o kvalitetu)

d) Planovi za dobijanje akreditacije za ispitivanje proizvoda koji utiču na potrošnju energije po zahtevima Ekodizajn direktive i Direktive o energetskom označavanju proizvoda

Samo ona TOU koja pristanu da ulože dodatna sredstva (u opremu za ispitivanje i osposobljavanje osoblja) u cilju akreditacije ispitnih metoda ispunjavaju uslove za tehničku pomoć u okviru Projekta.

4. Minimalni kriterijumi za izbor TOU su:

Zainteresovanost i planovi u vezi sa akreditacijom metoda ispitivanja. TOU koja ne planiraju da se akredituju za metode ispitivanja proizvoda koji utiču na potrošnju energije neće biti uključena u proces izbora.

Minimalni broj poena koje TOU može da ima da bi bilo prihvatljivo za izbor je 43.

5. Dokumentacija koju treba dostaviti

TOU moraju da preuzmu Formular (MS Word for Windowsfile „Prijava tela za ocenjivanje usaglašenosti“)  koji je dostupan i na internet stranici http://www.tehnis.privreda.rs/ i na www.mre.gov.rs i da ga popune traženim informacijama. Svaki odgovor mora da bude podržan odgovarajućim dokazima koje treba priložiti uz popunjeni formular (kao prilog).

6. Način i rok podnošenja

Popunjen formular sa svim odogovarajućim prilozima mora se poslati isključivo u elektronskom obliku na elektronsku adresu: mirko.djapic@gfa-group.de najkasnije do: [23:59 časova, dana 31.01.2020.]. U slučaju da iz tehničkih razloga prijava ne bude dostavljena do navedenog roka, TOU mora da dostavi dokaz da je elektronsku poruku sa prijavom poslao pre navedenog roka. Sve prijave podnete nakon tog roka neće biti prihvaćene.

Izjava o odricanju od odgovornosti: „Ovaj poziv objavljen je uz finansijsku pomoć Evropske unije. Za sadržinu ovog teksta isključivo je odgovoran konzorcijum GFA konsalting grupe, i ta sadržina nipošto ne izražava zvanične stavove Evropske unije.“