Propisi eko-dizajna kao garancija kvaliteta proizvoda uskoro na snazi u Srbiji

5. Novembar 2021.

U Srbiji se prvi put od ove godine novim Zakonom o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije proizvođači električnih aparata za domaćinstvo obavezuju na poštovanje minimalnih zahteva koji se odnose na eko-dizajn njihovih proizvoda.

Propisi koji određuju zahteve eko-dizajna za televizore, veš-mašine, mašine za sudove, frižidere i zamrzivače, klime, kao i set top-boks uređaje u procesu su donošenja, što znači da će se uskoro samo proizvodi koji ispunjavaju određene zahteve u pogledu energetske efikasnosti moći naći na tržištu.

“Na taj način građanima neće moći više da se desi da kupe veš mašinu koja, iako je energetski efikasna, ne opere dobro veš”, objašnjava Nečmetin Tokur, sa projekta “EU za energetsko označavanje i eko-dizajn proizvoda”, koji finansira Evropska unija.

“Propisi u oblasti eko-dizajna propisuju minimum zahteva za energetsku efikasnost i druge ekološke performanse uređaja, ali i garantuju da će uređaj valjano da obavi svoju predviđenu funkciju. Na primer, nalažu da najveći indeks performanse čišćenja bude obavezan za sve veš-mašine na tržištu. Na taj način svi kupci imaju mogućnost da kupe kvalitetne proizvode, a proizvođači su prinuđeni da ih stalno inoviraju", kaže Tokur.

“Pored toga, većina kućnih aparata na tržištu u Srbiji uvezena je direktno ili indirektno iz Evropske unije, a mnogi proizvođači nastoje da na ovo tržište plasiraju robu koju ne mogu da prodaju u EU zbog neusklađenosti sa propisima o eko-dizajnu koji su tamo na snazi. To s novim propisima u Srbiji više neće biti moguće”, objašnjava Tokur.

Osim fukcionalnosti proizvoda, propisi eko-dizajna omogućuju da se uređaji mogu lakše popraviti i reciklirati.

Prema rečima Tokura, “naše zajednice su primorane da smanje potrošnju, zbog čega nam je potrebna efikasna upotreba resursa: materijala i energije, kao i produženje radnog veka proizvoda, reciklaža na kraju životnog veka, itd., a upravo eko-dizajn uključuje sve ekološke aspekte jednog uređaja koji troši energiju - od faze projektovanja do njegovog odlaganja”.

Eko-dizajn je jedan od temeljnih koncepata modela cirkularne ekonomije, koji predviđa da se proizvodi projektuju tako da im se maksimalno produži životni vek, kroz sve faze životnog ciklusa: od vađenja sirovina iz prirode, proizvodnje materijala i komponenata proizvoda, preko njegovog korišćenja i održavanja, do tretmana na kraju životnog veka – ponovne upotrebe, demontaže, reciklaže, upotrebe za energiju i konačnog odlaganja.

Akcioni plan za cirkularnu ekonomiju usvojila je Evropska unija u martu 2020. godine i proizilazi iz Zelenog sporazuma, krovnog dokumenta Evropske unije za održivi razvoj.

Kako se navodi u preambuli EU Direktive o eko-dizajnu 2009/125/EZ, 80% zagađenja životne sredine i 90% troškova proizvodnje rezultat su odluka donetih u fazi projektovanja proizvoda. Srbija je u procesu transponovanja ove direktive u nacionalno zakonodavstvo.

Sam regulatorni okvir ipak nije dovoljan za unapređenje sistema – potrebno je da se novousvojeni propisi primene. Zbog toga, dok nadležni organi rade na transponovanju direktiva o eko-dizajnu u Srbiji, projekat “EU za energetsko označavanje i eko-dizajn proizvoda” radi na izgradnji kapaciteta za njihovu primenu, pre svega tela za ocenjivanje usaglašenosti, kao i tržišne inspekcije. Tako će kada ovi propisi budu doneti, ključni akteri koji treba da ih sprovedu za to već biti osposobljeni.

U tom cilju projekat “EU za energetsko označavanje i eko-dizajn proizvoda” održao je od 13. do 17. septembra 2021. kurs “Sprovođenje mera eko-dizajna i energetskog označavanja proizvoda” u Beogradu, koji su pohađali predstavnici pet tela za ocenjivanje usaglašenosti, Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Akreditacionog tela Srbije i drugih ključnih aktera, a na kojem je bilo reči o evropskom zakonodavnom okviru koji uređuje eko-dizajn, primeni ove regulative i njenoj kontroli sa stanovišta proizvođača i tržišne inspekcije, i primerima konkretnih proizvoda.

“Ljudi će steći poverenje kada se uvere da u Srbiji postoje kapaciteti koji mogu da dokažu da ono što dolazi spolja u potpunosti ispunjava propisane zahteve, u ovom slučaju u oblastima eko-dizajna i energetskog označavanja, za šta ste ključni vi”, rekao je ovom prilikom okupljenima vođa projekta Bernard Gindroz.